REGELVERK

 

REGELVERK

Kressner & Partners står under Finansinspektionens tillsyn och granskas löpande i enlighet med gällande regelverk. Som kund kan du därför känna dig förvissad om att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt sätt. Kressner & Partners är MiFID II och IDD anpassat (stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning). Kressner & Partners AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Kressner & Partners AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Garantum Fondkommission har en separat ansvarsförsäkring vad avser Investeringsrådgivning. Kressner & Partners är direktanslutet till SwedSec samt InsureSec och samtliga rådgivare innehar licens och ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG för investeringsrådgivning avseende fondandelar, fondandels- och försäkringsförmedling. Enligt lag skall en försäkringsförmedlare ha en transparent instruktion för att på ett snabbt sätt kunna hantera klagomål från kunder. Om en kund skulle drabbas av ren förmögenhetsskada, på grund av oaktsam rådgivning, kan kunden rikta krav direkt gentemot Kressner & Partners. Om klienten anser att ersättningen från Kressner & Partners skulle vara otillräcklig kan krav på ytterligare ersättning riktas direkt mot försäkringsgivaren AIG. För rådgivning som sker under Garantum Fondkommission värdepapperstillstånd gäller deras ansvarsförsäkring. För vidare information kopiera länk och klistra in i nytt webbfönster https://www.garantum.se/Kundcenter/Synpunkter-eller-klagomal/synpunkter-eller-klagomal/